طراحی و اجرای پروژه های ساختمانی به روش طراحی ُتامین و ساخت(EPC)