استعلام قیمت پیمانکاری

  • شرح عملیاتواحدبهای واحد(ریال) 
    افزودن یک ردیف جدید
    کلیه قیمت ها با احتساب هزینه بارگیری، حمل و تخلیه می باشد.